Contact Us

exquisitelyjoy joykimono silk kimono casadekimono
Phone Number: (650) 443-8065 PST
Email:  joykimono@exquisitelyjoy.com  
Instagram:  @joykimono
Facebook: @exquisitelyjoy