Mooji White Kimono 304

exquisitely*joy


Collections: Acromono / Bromono

Type: Kimono